Disclaimer

Niet alles mag!

TOEPASSELIJKHEID
Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van ABD Bedrijfsdiensten bv alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ABD Bedrijfsdiensten bv is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. ABD Bedrijfsdiensten bv is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

LINKS MET ANDERE WEBSITES
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. ABD Bedrijfsdiensten bv is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. .

EIGENDOMSRECHTEN
Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieŽn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van ABD Bedrijfsdiensten bv in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van ABD Bedrijfsdiensten bv en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABD Bedrijfsdiensten bv. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij ABD Bedrijfsdiensten bv

ONGEVRAAGD INGESTUURDE IDEEňN
In geval u ongevraagd ideeŽn en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan ABD Bedrijfsdiensten bv via e-mail of anderszins, zal ABD Bedrijfsdiensten bv gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiŽren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en ABD Bedrijfsdiensten bv zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.
U vrijwaart hierbij ABD Bedrijfsdiensten bv terzake van alle schade en kosten die ABD Bedrijfsdiensten bv lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

NIETIGHEID
Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER
Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Voor het aanvragen van een offerte of anderszins klik op: formulier!

 

 

ABD bedrijfsdiensten en dienstverlening is gevestigd in Alphen aan den Rijn of ook wel Alphen. Ze is betrouwbaar in beheer ruimtes, congierges, onderhoud (brand) alarminstallaties, brandmeldinstallatie, beveiliging, gevelreiniging, glazenwassen, glasbewassing, kauwgom verwijdering, spinnen bestrijding, schoonmaak, zonnepaneel, zonpaneel, reiniging, unger, glasschraper, doeken, telescoopsteel, muur, plavond, vloeronderhoud, buitenreiniging, sanitair, en nog veel meer!

ABD Bedrijfsdiensten bv
Saffierstraat 4
2403 XV Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172 24 13 59
Fax: 0172 24 13 92
E-mail: info(at)abdbedrijfsdiensten.nl

ABD Bedrijfsdiensten bv 2015 ©